Un instrument d’analyse et de mesure
du handicap en quatre dimensions

Selon le Système d’Identification et
de Mesure du Handicap « S.I.M.H. »
(Paris, Porto, Montréal, Tunis,
Jérusalem, Padoue, Belgrade)

 Version francophone      Version francophone      Versions arabophone et kabyle (tamazight)      Versions arabophone et kabyle (tamazight)      Versions arabophone et kabyle (tamazight)      Version grecque      English version

 Handitest en hébreu      Versão portuguesa      L’Handitest in italiano      Handitest iranien (farsi)      Henditest - Srpski jezik      Handitest haïtien (kreyòl ayisyen)

Handitest ayisyen

Traduction en Créole (Haïti) par le Docteur Alexandre Schiler, chirurgien orthopédiste
à Port-au-Prince (Haïti), Diplôme universitaire Handicap, fragilité et Réadaptation
(Université Paris 12) et de la Faculté de linguistique appliquée,
Université d’état d’Haïti, Bois Verna, Port-au-Prince.

 

Dat egzamen an : .......... /.......... /..........

Idantifikasyon moun nan

Siyati :..................................................................................................
Non :.....................................................................................................
Sèks : M    F   
Dat ou nesans :.....................................................................................
N° kat idantifikasyon nasyonal :............................................................
N° Sekirite Socyal :................................................................................
Adrès :...................................................................................................
..............................................................................................................
 
Eskolarite : Pwofesyon :
Lekòl preskolè
Nan aktivite pwofesyonèl
Lekòl òdinè
P’ap trvavay pou kounyeya
Lekòl especyal
San aktivite pwofesyonèl
Pa te lekòl ditou
Retrete
 
Kondisyon familyal :
Selibatè            Marye            Divòse            Vèv  
Kantite pitit osnon kantite moun ki sou kont ou :..........................
Mari oswa madanm nan aktivite pwofesyonèl :          wi             non  

 

Identifikasyon patoloji yo (kòz maladi yo)

Maladi osnon chòk fizik oswa sikolojik
Dat li parèt
Pwonostik
Estab
Amelyorasyon
Agravasyon
1)        
2)        
3)        
4)        
5)        

 

Evalyasyon kò a

(Chanjman ki fèt nan kò a : anndan oswa deyò)

Eskò 1 : echèl ki endike eta kò a
0
Okenn lezyon
1
Lezyon minim
2
Lezyon mwayen
3
Lezyon grav
4
Lezyon grav anpil

 

 
Echèl
0
1
2
3
4
Sèvo          
Espinal (mwèl epinyè)          
Ògán tande yo          
Ògán vizyon yo          
Ògán ki pèmèt mastikaj          
Vizaj, tèt ak kou          
Ògán dijesyon (kraze ak vale manje)          
Ògán ki pwodui son          
Ògán ki pèmèt moun pran odè          
Aparèy respiratwa          
Aparèy kadyovaskilè a          
Ògán ki pèmèt moun pipi a          
Ògán dijestif yo jis rive nan mis dèyè a          
Endokrino zlezde          
Glann andokrin yo          
Aparèy defans yo (ematopoyetik ak iminolojik)          
Aparèy jenital ak repwodiksyon an          
Po          
Ògán sansiblite sipèfisyèl          
Kolòn vètebral          
Kaj torasik (kòtòf lestomak la)          
Manm siperyè dwat          
Manm siperyè goch          
Manm enferyè dwat          
Manm enferyè goch          

Tay : ......................... Pwa : .........................

 

Evalyasyon fonksyonèl

Eskò 2 : echèl ki endike kapasite yo
0
Pa gen okenn difikilte pou fonksyone
1
Malèz san gwo difikilte
2
Enkapasite pou fonksyone ki mande èd teknik oubyen medikaman
3
Enkapasite pou fonksyone ki mande sipò moun
4
Enposibilite oubyen bezwen total sipò moun

 

Lateralite :
Dwatye           Goche           Toulède  
Echèl
0
1
2
3
4

Pozisyon

ak

deplasman

Rete kouche tou long          
Rete kanpe          
Rete chita          
Vire nan pozisyon kouche          
Kouche epi leve chita          
Chita epi kanpe          
Mache oubyen deplase orizontalman          
Kouri          
Leve kanpe          
Kenbe ekilib kò a (ris pou tonbe)          
Manyen

Kenbe
Pran avèk men dwat          
Pran avèk men goch          
Deplase men dwat          
Deplase men goch          
Kominikasyon
Oral          
Ekri          
Lòt fòm kominikasyon          
Tande nan zòrèy goch          
Tande nan zòrèy dwat          
Wè nan je dwat          
Wè nan je goch          
Entèlijans


Santiman
Memwa          
Lojik nan rezònman          
Kapasite pou aprann          
Oryantasyon nan tan ak nan espas          
Konpòtman          
Afektivite          
Kontole
dechè yo
Kenbe pipi          
Kenbe twalèt          
Seksyalite
Fè pitit
Gen relasyon seksyèl          
Fè pitit          
  Ka fè efò ak kò          
Moulen / mastikasyon          
Deglitisyon (vale manje)          
Touse san pwoblèm          
Pwoteksyon po kont agresyon          
Somèy          
Vijilans          

 

Evalyasyon moun nan nan divès sitiyasyon

Eskò 3 : echèl ki endike rapò ak kondisyon moun nan nan divès sitiyasyon
0
pa genyen difikilte
1
jèn oubyen malèz san limitasyon ou kapab mezire
2
andikap ki mande sèlman yon èd teknik
3
andikap ki mande sipò moun an pati
4
andikap total kote moun nan depann nèt sou sipò lòt moun

 

 
Echèl
0
1
2
3
4

Aksyon

lavi

toulèjou

Manje ak bwè          
Ale nan twalèt          
Fè twalèt li          
Abiye epi dezabiye tèt li
    Pati siperyè kò a
    Pati enferyè kò a
         
Rele nan telefòn si ou angaje          
Kouche sou kabann epi leve pou kont ou          
Deplase nan kay          
Fè travay nan kay          
Ranmase bagay atè          
Ekri          
Rele nan telefòn          
Byen kontwole bidjè ou          
Pran medikaman          
Sòti epi antre lakay ou          
Monte epi desann yon eskalye oubyen yon pant          
Ale nan mache epi fè aktivite deyò ou abitye fè          
Pran machin piblik          
Itilize machin prive          
Vi
afektif
ak
sosyal
Genyen bonjan afeksyon pou fanmi an          
Genyen bonjan afeksyon pou zanmi ak vwazen          
Pratike lwazi          
Pratike aktivite sosyal ki pa pwofesyonèl          

Vi
pwofesyonèl
ak
fòmasyon

Mennen yon aktivite ki genyen rapò ak pwofesyon oubyen fòmasyon          
Ale pou kont ou nan travay osinon lekòl          
Ale nan travay osnon nan lekòl pou kont ou          
Genyen bon jan relasyon ak kòleg osinon kamarad ou          
Eta
aparans
ak
bèlte
Lòt yo wè ou yon jan ki pa parèt bèl :
  1 : vag osnon diskrè
  2 : modere - ki konpanse ak fent, makiyaj, rad…
  3 : Enpòtan avèk modifikasyon nan konpòtman antouraj la
  4 : Trè enpòtan : lavi nan sosyete a pa di li anyen
         
Bezwen
swen
sante
Li bezwen pwofesyonèl pou ba li swen :
  1 : yon fwa pa mwa
  2 : yon fwa pa semèn
  3 : plizyè fwa pa semèn
  4 : chak jou
         

 

Evalyasyon sa moun nan panse sou sitiyasyon andikap l’ap viv la

Eskò 4 : echèl ki endike opinyon moun nan sou maladi a
0
Pa genyen chanjman nan konpòtman li
1
Maladi a pa genyen twòp efè sou li
2
Maladi a genyen efè mwayen sou li
3
Maladi a genyen efè enpòtan sou li
4
Maladi a genyen efè trè enpòtan sou li

 

 
Kòmantè evalyatè a ak moun li evalye a
0
1
2
3
4
Opinyon sou kondisyon ki fè li ap viv nan sitiyasyon andikap            
Opinyon sou chanjman ki fèt nan kò li (èske li santi li diferan ?)            
Opinyon sou kapasite pou li fonksyone (eskè li santi li diminye ?)            
Opinyon sou sitiyasyon andikap li rankontre (èske li panse yo mete li sou kote nan sosyete a ?)            
Opinyon li sou posiblite pou li evoliye epi reyadapte l’nan sitiyasyon an            
Soufrans :
   Ki sòti nan ògán yo
   Ki sòti nan panse / lespri
           

 

Echèl ki endike tout eta moun nan

0
Okenn soufrans ni difikilte pou fonksyone
1
Tou piti :
malèz, soufrans.
2
Mwayen :
limitasyon total aktivite a epi separasyon aktivite a an plizyè pati osnon li depann de medikaman, sipò teknik oubyen adaptasyon anviwònman moun nan san li pa bezwen èd moun.
3
Gwo :
gwo limitasyon aktivite yo, nesesite sipò moun an pati (ankourajman, lòt èd).
4
Gwo anpil :
li depann anpil de sipò lòt moun.